Convocatòria per a la provisió d'una plaça interina de Tècnic/a de Comunicació i constitució d'una Borsa de Treball

És objecte de la present convocatòria la cobertura interina d’una plaça de Tècnic/a de Comunicació i constitució d’una Borsa de Treball mitjançant el sistema de concurs oposició lliure a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants.

Codi: 1552/2023

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 12/07/2023 fins les 23:59' hores del dia 08/08/2023 ambdós inclosos

 

Bases

Sol·licitud

Document de relació de mèrits

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 12/07/2023 fins les 23:59' hores del dia 08/08/2023 ambdós inclosos

Pagament de Taxa: 

Import: 31,30 €

Es pot fer mitjançant ingrés en efectiu o transferència al següent número de compte:

ES39 2100 1843 1302 0000 0240

En concepte s’haurà de posar: BT Tècnic-a Comunicació

 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: Des del dia 02/09/2023 fins el dia 18/09/2023 ambdós inclosos

 

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador: pendent

Resultat final de la convocatòria: pendent

Resultats definitius de la convocatòria (una vegada resoltes les al·legacions presentades als resultats finals): pendent

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals de la Borsa de Treball: pendent

 

 

Darrera actualització: 01.09.2023 | 10:25