La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està integrada per l'Alcalde i un nombre de regidors/ores no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde, el qual n'ha de donar compte al Ple.

Competències

L’Article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local indica que correspon a la Junta de Govern local: l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions, les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que les lleis li atribueixin.

El decret adjunt estableix quines competències estan actualment delegades per l’Alcalde a la Junta de Govern Local.

Data de les sessions

La Junta de Govern Local fa les sessions setmanalment els dimecres a les 18.00 h, sense perjudici que es puguin fer altres sessions amb caràcter extraordinari, i extraordinari i urgent.

Consulta el calendari de sessions del 2024.

Consulta dels acords de la Junta de Govern

Els acords de la Junta de Govern Local es poden consulta en aquesta pàgina del web municipal.

Membres de la Junta de Govern Local

Darrera actualització: 08.01.2024 | 14:06
Darrera actualització: 08.01.2024 | 14:06