Equipaments

Urbanisme i Llicències

Des d’aquest departament es proposa l’ordenació del territori mitjançant el planejament urbanístic, es precisen les activitats i els usos permesos i la intensitat dels mateixos i la seva distribució en el municipi. Mitjançant la concessió dels diferents tipus de llicència, es controla que els edificis, usos i activitats que es desenvolupin ho facin de manera ordenada i ajustada al planejament urbanístic i a la resta de normativa general o sectorial aplicable.

Notícies