El Ple de la Corporació

El Ple és l’òrgan principal de govern de la corporació i està format per l’Alcalde o Alcaldessa i tots els regidors i regidores elegits segons la normativa electoral. El Ple realitzarà sessions ordinàries i extraordinàries sempre que sigui necessari. Les extraordinàries podran ser urgents. També se celebraran les especials que indiquin les lleis.

Composició del ple

El Ple de l’Ajuntament està format per l’alcalde i tots els regidors escollits segons la normativa electoral. Actualment el Ple de l'Ajuntament de Polinyà el componen 13 regidors i regidores, incloent-hi l'Alcalde que n'és el President. Aquests conformen cinc grups municipals.

Lloc i data de les sessions

Es reuneix de manera ordinària cada dos mesos, el darrer dimecres de mes a les 18:30 h. Excepte el mes de juliol:

 • Darrer dimecres de gener
 • Darrer dimecres de març
 • Darrer dimecres de maig
 • Primer dimecres de juliol
 • Darrer dimecres de setembre
 • Darrer dimecres de novembre

Així mateix, quan el dia assenyalat sigui festiu, vigília o concorrin circumstàncies excepcionals, es podrà variar la data de la sessió. Aquest règim de sessions es revisa a l'inici de cada legislatura. Totes les sessions del ple municipal són obertes a la presència dels ciutadans i es duen a terme a la sala de plens, situada al segon pis de l'Ajuntament, a la plaça de la Vila núm. 1.

Consulta el calendari de sessions del 2024.

Com i quan consultar les convocatòries amb l'ordre del dia?

L'ordre del dia es publica en aquesta pàgina el divendres anterior a la sessió, on també podreu consultar les vídeo-actes de les sessions. També el trobareu al tauler d'anuncis del web municipal.

A la mateixa pàgina, podeu consultar totes les convocatòries des del 2018, juntament amb l'acta de la sessió corresponent.

Com seguir la sessió del Ple?

Disposeu de diverses opcions: 

Com saber què s'ha decidit al Ple?
Podeu consultar les gravacions en vídeo de les sessions i les actes aquí. També podeu consultar les notícies que es publiquen al web municipal.

Competències

Té potestats normatives, de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern, organitzatives i financeres. Les competències delegades al Ple són les presents a l' Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local així com les que explicita el ROM i el Decret de Delegació de Competències:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats referides, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 • Aprovar els plans i altres instruments d'ordenació i de gestió establerts en la legislació urbanística.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeix la que és permesa a l'Alcalde o a la Comissió de Govern; adquirir patrimoni i concertar operacions de crèdit la quantia dels quals excedeixi del 5 per cent dels recursos ordinaris del pressupost municipal.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competència feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d'administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla de personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual. Tot això dins els termes establerts per la legislació sobre funció pública local; i també, separar del servei els funcionaris de la Corporació, llevat del que estableix l'article 99.4 de la Llei de Bases de Règim Local, i ratificar l'acomiadament del personal laboral.
 • Exercir les accions administratives i judicials.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Alienar el patrimoni.
 • Les altres atribucions que han de correspondre al Ple, pel fet que llur aprovació exigeixi una majoria qualificada. (Article 71 - 3 i 4 d'aquest Reglament).
 • Les altres atribucions que expressament li atribueixin les lleis.
 • Igualment correspon al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde, la qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Regidors/es que composen el Ple

Darrera actualització: 08.01.2024 | 14:02