Oferta pública d'ocupació

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre les convocatòries us heu de dirigir a rrhh@ajpolinya.cat.

 • Pla Local d'Ocupació col·lectiu de Dones (2023)

  L’objecte d’aquestes bases és regular el procés selectiu reservat a dones, en el marc del Pla Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Polinyà, en la modalitat de Suport als Plans Locals d’Ocupació d’acord amb el fons de prestació “Plans Locals d’Ocupació” – concedit per la Diputació de Barcelona, per promoure i fomentar la contractació directa de persones aturades a través del desenvolupament d’una activitat laboral en el sector públic.

  L’objectiu d’aquest Pla Local d’Ocupació és afavorir l’ocupació i l’ocupabilitat present i futura del col·lectiu de Dones, un col·lectiu amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball actual, i així com facilitar la seva inserció laboral en un lloc de treball i sector, obres i manteniment, on la dona es troba poc representada.

  Es convoquen: 1 Lloc de treball de PEÓ D’OBRES I MANTENIMENT.

  Jornada laboral: 37,5 hores a la setmana.

  Contracte: 5 mesos de contracte per a la millora de la ocupabilitat i la inserció laboral.

  Codi: 761/2023

  Període de presentació de sol·licituds: Des del dia 04/04/2023 fins el dia 24/04/2023 ambdós inclosos

 • Pla Local d'Ocupació col·lectiu de Joves de 16 a 29 anys (2023)

  L’objecte d’aquestes bases és regular el procés selectiu reservat a persones joves de 16 a 29 anys, en el marc del Pla Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Polinyà, en la modalitat de Suport als Plans Locals d’Ocupació d’acord amb el fons de prestació “Plans Locals d’Ocupació” – concedit per la Diputació de Barcelona, per promoure i fomentar la contractació directa de persones aturades a través del desenvolupament d’una activitat laboral en el sector públic.

   L’objectiu d’aquest Pla Local d’Ocupació és afavorir l’ocupació i l’ocupabilitat present i futura del col·lectiu de persones joves de 16 a 29 anys, amb o sense una primera experiència laboral. Aquest és un col·lectiu amb dificultats d’inserció al mercat de treball.

   Es convoquen: 2 Llocs de treball de PEÓ D’OBRES I MANTENIMENT.

   Jornada laboral: 37,5 hores a la setmana.

   Contracte: 6 mesos de contracte per a la millora de la ocupabilitat i la inserció laboral.

   Codi: 766/2023

  Període de presentació de sol·licituds: Des del dia 04/04/2023 fins el dia 24/04/2023 ambdós inclosos

 • Pla Local d'Ocupació col·lectiu de persones de 45 o més anys (2023)

  L’objecte d’aquestes bases és regular el procés selectiu reservat a persones de 45 o més anys, en el marc del Pla Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Polinyà, en la modalitat de Suport als Plans Locals d’Ocupació d’acord amb el fons de prestació “Plans Locals d’Ocupació” – concedit per la Diputació de Barcelona, per promoure i fomentar la contractació directa de persones aturades a través del desenvolupament d’una activitat laboral en el sector públic.

   L’objectiu d’aquest Pla Local d’Ocupació és afavorir l’ocupació i l’ocupabilitat present i futura del col·lectiu de persones de 45 o més anys, un col·lectiu amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball.

   Es convoquen: 1 Lloc de treball d’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA.

   Jornada laboral: 37,5 hores a la setmana.

   Contracte: 6 mesos de contracte per a la millora de la ocupabilitat i la inserció laboral.

   Codi: 767/2023

   Període de presentació de sol·licituds: Des del dia 04/04/2023 fins el dia 24/04/2023 ambdós inclosos

 • Borsa de Treball Educador/a de Llar d'Infants (C1) 2022

  És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball de la categoria d’Educador/a de Llar d’Infants per a les Escoles Bressols Municipals de Polinyà, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

  Codi: 2577/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 13/12/2022 fins les 23:59' hores del dia 02/01/2023 ambdós inclosos

 • Borsa de Treball de Peó d'Obres i Manteniment - 2023

  És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball de la categoria de Peó d’Obres i Manteniment de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Polinyà, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

  Codi: 546/2023

  Període de presentació de sol·licituds: Des del dia 22/03/2023 fins el dia 20/04/2023 ambdós inclosos

 • Borsa de Treball de Tècnic/a d'Empreses (Grup A2)

  Es crea una borsa de treball de TÈCNIC/A D'EMPRESES, per realitzar les tasques relacionades amb l’assessorament i el suport a la creació i consolidació d’empreses així com la informació i l’assessorament empresarial i dinamització del Centre d’empreses Can Gavarra,  adscrita a l’Àrea de serveis a les empreses de l’Ajuntament de Polinyà, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu

   Codi: 2441/2022

  Període de presentació de sol·licituds:  Des de les 00:00' hores del dia 05/11/2022 fins les 23:59' hores del dia 24/11/2022 ambdós inclosos

 • Convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball de Coordinador/a OAC de l'Àrea de Serveis Interns mitjançant concurs de mèrits entre el personal funcionari de l'Ajuntament de Polinyà

  És objecte de la present convocatòria la provisió pel sistema de concurs de mèrits per promoció interna d’un lloc de treball de Coordinador/a OAC de l’Àrea de Serveis Interns, dins del grup de classificació C, subgrup C1,  de l’escala d’Administració General, subescala Administrativa, vacants a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament amb una jornada laboral segons la organització del servei i dotades amb les retribucions que s’estableixen a l’actual valoració de llocs de treball i la legislació vigent.

  Codi: 595/2023

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 16/03/2023 fins les 23:59' hores del dia 04/04/2023 ambdós inclosos

   

 • Convocatòria per a la provisió temporal d'una plaça interina de Caporal de la Policia Local i constitució d'una Borsa de Treball

  És objecte de la present convocatòria la provisió temporal  mitjançant nomenament com a funcionari/ària interí/ina d’una plaça vacant de Caporal de la Policia Local (Grup C – Subgrup C2) i creació d’una Borsa de Treball de l’Ajuntament de Polinyà, a fi i efecte, d’establir un ordre de preferència per proveir les vacants i les necessitats d’ocupació que es produeixin.

  Codi: 320/2023

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 08/03/2023 fins les 23:59' hores del dia 04/04/2023 ambdós inclosos

   

 • Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça d'Agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Polinyà corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

  Des del dia 16/03/2023 fins el dia 29/03/2023 ambdós inclososÉs objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça d'Agent de la Policia Local pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació C, subgrup C2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 3044/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 30/12/2022 fins les 23:59' hores del dia 30/01/2023 ambdós inclosos

 • Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça d'Auxiliar Administratiu/va (personal funcionari) corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

  És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça d'Auxiliar Administratiu/va pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació C, subgrup C2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 3038/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 30/12/2022 fins les 23:59' hores del dia 30/01/2023 ambdós inclosos

 • Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça d'Auxiliar Administratiu/va (personal laboral) corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

  És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça d'Auxiliar Administratiu/va pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació C, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 3041/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 30/12/2022 fins les 23:59' hores del dia 30/01/2023 ambdós inclosos

 • Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça d'Enginyer/a corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

  És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça d'Enginyer/a pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació A, subgrup A2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 3042/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 30/12/2022 fins les 23:59' hores del dia 30/01/2023 ambdós inclosos

 • Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça d'Oficial 2a Obres i Manteniment corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

  És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça d'Oficial 2a Obres i Manteniment pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació C, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 3129/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 02/01/2023 fins les 23:59' hores del dia 31/01/2023 ambdós inclosos

 • Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça de Conserge de Manteniment corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

  És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça de Conserge de Manteniment pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació d'Agrupacions Professionals (E), de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 3132/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 02/01/2023 fins les 23:59' hores del dia 31/01/2023 ambdós inclosos

 • Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça de Delineant corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

  És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça de Delineant el sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació C, subgrup C1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 3131/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 02/01/2023 fins les 23:59' hores del dia 31/01/2023 ambdós inclosos

 • Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça de Dinamitzador/a Gent Gran corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

  És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça de Dinamitzador/a Gent Gran pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació C, subgrup C1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 3130/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 02/01/2023 fins les 23:59' hores del dia 31/01/2023 ambdós inclosos

 • Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça de Tècnic/a Informàtic/a corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

  És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça de Tècnic/a Informàtic/a pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació A, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 3128/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 02/01/2023 fins les 23:59' hores del dia 31/01/2023 ambdós inclosos

 • Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça de Tècnic/a de Comunicació corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

  És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça de Tècnic/a de Comunicació pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació A, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 3060/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 30/12/2022 fins les 23:59' hores del dia 30/01/2023 ambdós inclosos

 • Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça de Tècnic/a de Joventut corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

  És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça de Tècnic/a de Joventut pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació A, subgrup A2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 3045/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 30/12/2022 fins les 23:59' hores del dia 30/01/2023 ambdós inclosos

 • Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça de Tècnic/a de Promoció Econòmica-empresa corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

  És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça de Tècnic/a de Promoció Econòmica-empresa pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació A, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 3059/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 30/12/2022 fins les 23:59' hores del dia 30/01/2023 ambdós inclosos

Darrera actualització: 20.12.2022 | 13:37
Darrera actualització: 20.12.2022 | 13:37