Oferta pública d'ocupació

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre les convocatòries us heu de dirigir a rrhh@ajpolinya.cat.

 • Borsa de Treball de Peó d'Obres i Manteniment - 2023

  És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball de la categoria de Peó d’Obres i Manteniment de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Polinyà, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

  Codi: 546/2023

  Període de presentació de sol·licituds: Des del dia 22/03/2023 fins el dia 20/04/2023 ambdós inclosos

 • Convocatòria 2 places d'Agent de Policia Local i constitució d'una Borsa de Treball - exp.-1551/2023

  L’objecte d’aquestes bases és la selecció, pel procediment d’oposició en convocatòria lliure de:

  • 2 places d'Agent de Policia Local incloses a l’Oferta Publica d’Ocupació de 2022, enquadrades a l'escala d’administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, classe policia local, grup de classificació C, subgrup de titulació C1, amb jornada laboral segons organització del servei i dotades amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball i la normativa vigent.
  • I el nombre de places addicionals necessari per cobrir les futures vacants que es produeixin a càrrec de les ofertes públiques d’ocupació de 2024 i 2025, que s’adjudicaran l’any de la seva meritació a les persones aspirants que hagin aprovat el procés selectiu sense obtenir plaça, segons l’ordre de persones aspirants aprovades, de conformitat amb el que preveu la Disposició addicional Trentena del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
  • Constitució d’una borsa de treball.

  Codi: 1551/2023

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 21/07/2023 fins les 23:59' hores del dia 18/08/2023 ambdós inclosos

   

 • Convocatòria per a la cobertura interina d’un/a Tècnic/a de Recursos Humans i constitució d’una Borsa de Treball mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure de l’Ajuntament de Polinyà.

  És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la cobertura interina d’un/a tècnic/a de Recursos Humans de l’Ajuntament de Polinyà per execució d’un programa de caràcter temporal per un termini màxim de 3 anys, pel sistema de concurs oposició, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació A, subgrup A2 així com la constitució d’una borsa de treball.

  Codi: 1633/2023

  Període de presentació de sol·licituds:  Des del dia 17/07/2023 fins el dia 11/08/2023 ambdós inclosos.

 • Convocatòria per a la provisió d'una plaça interina de Tècnic/a de Comunicació i constitució d'una Borsa de Treball

  És objecte de la present convocatòria la cobertura interina d’una plaça de Tècnic/a de Comunicació i constitució d’una Borsa de Treball mitjançant el sistema de concurs oposició lliure a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants.

  Codi: 1552/2023

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 12/07/2023 fins les 23:59' hores del dia 08/08/2023 ambdós inclosos

   

 • Convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Cap de Recursos Humans per comissió de serveis - expedient 1954/2023

  És objecte de la present convocatòria la provisió temporal mitjançant nomenament en comissió de serveis de caràcter voluntari per cobrir el lloc de treball que es troba vacant de Cap de Recursos Humans de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament.

  Codi: 1954/2023

  Període de presentació de sol·licituds:  Des del dia 08/08/2023 fins el dia 05/09/2023 ambdós inclosos.

 • Convocatòria per a la provisió temporal d'una plaça interina de Caporal de la Policia Local i constitució d'una Borsa de Treball

  És objecte de la present convocatòria la provisió temporal  mitjançant nomenament com a funcionari/ària interí/ina d’una plaça vacant de Caporal de la Policia Local (Grup C – Subgrup C2) i creació d’una Borsa de Treball de l’Ajuntament de Polinyà, a fi i efecte, d’establir un ordre de preferència per proveir les vacants i les necessitats d’ocupació que es produeixin.

  Codi: 1550/2023

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 12/07/2023 fins les 23:59' hores del dia 08/08/2023 ambdós inclosos

   

 • Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça d'Agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Polinyà corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

  És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça d'Agent de la Policia Local pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació C, subgrup C2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 1549/2023

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 21/07/2023 fins les 23:59' hores del dia 18/08/2023 ambdós inclosos

 • Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça d'Auxiliar Administratiu/va (personal funcionari) corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

  És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça d'Auxiliar Administratiu/va pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació C, subgrup C2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 3038/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 30/12/2022 fins les 23:59' hores del dia 30/01/2023 ambdós inclosos

 • Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça d'Auxiliar Administratiu/va (personal laboral) corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

  És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça d'Auxiliar Administratiu/va pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació C, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 3041/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 30/12/2022 fins les 23:59' hores del dia 30/01/2023 ambdós inclosos

 • Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça de Conserge de Manteniment corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

  És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça de Conserge de Manteniment pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació d'Agrupacions Professionals (E), de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 3132/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 02/01/2023 fins les 23:59' hores del dia 31/01/2023 ambdós inclosos

 • Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça de Delineant corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

  És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça de Delineant el sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació C, subgrup C1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 3131/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 02/01/2023 fins les 23:59' hores del dia 31/01/2023 ambdós inclosos

 • Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça de Dinamitzador/a Gent Gran corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022. exp.-3130/2022

  És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça de Dinamitzador/a Gent Gran pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació C, subgrup C1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 3130/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 02/01/2023 fins les 23:59' hores del dia 31/01/2023 ambdós inclosos

 • Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça de Tècnic/a de Comunicació corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

  És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça de Tècnic/a de Comunicació pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació A, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 3060/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 30/12/2022 fins les 23:59' hores del dia 30/01/2023 ambdós inclosos

 • Convocatòria per concurs-oposició lliure d’una plaça d'Auxiliar de Llar d'Infants corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

  És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça d'Auxiliar de Llar d'Infants pel sistema de concurs-oposició, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació C, subgrup C1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 3134/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 02/01/2023 fins les 23:59' hores del dia 31/01/2023 ambdós inclosos

 • Convocatòria per concurs-oposició lliure d’una plaça de Conserge de Manteniment corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

  És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça de Conserge de Manteniment pel sistema de concurs-oposició, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació d'Agrupacions Professionals (E), de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 3135/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 02/01/2023 fins les 23:59' hores del dia 31/01/2023 ambdós inclosos

 • Convocatòria per concurs-oposició lliure d’una plaça de Tècnic/a de Promoció Econòmica-empresa corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

  És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça de Tècnic/a de Promoció Econòmica-empresa pel sistema de concurs-oposició, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació A, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

  Codi: 3133/2022

  Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 02/01/2023 fins les 23:59' hores del dia 31/01/2023 ambdós inclosos

Darrera actualització: 20.12.2022 | 13:37
Darrera actualització: 20.12.2022 | 13:37