Convocatòria per concurs-oposició lliure d’una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana d’Arquitecte/a Tècnic/a (Grup A - Subgrup A2) i constitució de Borsa de Treball

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la cobertura interina d'una plaça de Tècnic/a mitjà/na, ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, present a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Polinyà així com la constitució d'una borsa de treball per a possibles necessitats de contractació o nomenament per a llocs amb perfil igual o similar.

Codi: 2661/2021

Període de presentació de sol·licituds: tancat

Bases

Sol·licitud

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 26/11/2021 fins les 23:59' hores del dia 16/12/2021 ambdós inclosos

Pagament de Taxa:

Import: 31,30  €

Es pot fer mitjançant ingrés en efectiu o transferència al següent número de compte:

ES39 2100 1843 1302 0000 0240

En concepte s’haurà de posar: 1 plaça interina d'Arquitecte/a Tècnic/a i Borsa de Treball

 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: Des del dia 14/01/2022 fins el dia 28/01/2022 ambdós inclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador 

NOTA INFORMATIVA:

Data i hora de les proves: 16/03/2022 a les 10.00 hores.

Lloc: Edifici El Roure – Casal de la Gent Gran - Carrer Ernest Lluch, 7 de Polinyà.

 

Resultat final de la fase d'oposició 

NOTA INFORMATIVA:

Els/les aspirants que s’han presentat i han superat tota la fase d’oposició podran presentar la documentació acreditativa per valorar la fase de concurs durant un termini de 10 dies hàbils a comptar des de la seva publicació.

Termini de presentació de mèrits: des del dia 21 d'abril fins el dia 4 de maig de 2022 ambdós inclosos

 

Resultat final de la fase de concurs i resultats finals

Període de reclamacions dels resultats finals: Des del dia 17/05/2022 fins el dia 30/05/2022 ambdós inclosos.

 

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals de la Borsa de Treball (pendent)

 

Darrera actualització: 16.05.2022 | 18:18