Obert el termini per a demanar l'ajut per al menjador escolar

Dimarts, 18 de maig de 2021 a les 00:00

El tràmit s'ha de fer en línia a la seu electrònica de l'Ajuntament de Polinyà abans de l'11 de juny

Les dates de presentació de sol·licituds per als ajuts al menjador escolar del curs 2021/2022 són del 17 de maig a l'11 de juny. Aquesta ajuda està adreçada a l'alumnat de 2n cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (dels 3 als 16 anys), matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics.

La tramitació d'aquests ajuts s'ha de fer a través de la seu electrònica en aquest enllaç, però si en necessiteu més informació o teniu alguna dificultat amb la tramitació podeu demanar cita prèvia al telèfon al 93 713 01 41, de dilluns a divendres de 9 a 14h i dilluns a la tarda de 16 a 19h.

Per a tramitar l'ajut al menjador necessitareu: 

 • Formulari de sol·licitud degudament cumplimentat i signat.
 • Identificació (DNI, NIE, passaport) de tots els membres computables per al càlcul de la renda familiar, en cas de no disposar-ne; certificat de naixement o llibre de família.
 • Les persones que estiguin donades d'alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponents a l'any 2020.
 • En el cas en que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no contributius (excepte els de la Seguretat Social), caldrà aportar document acreditatiu.
  Principals Prestacions i complements que no tributen (no contributius).
  - Renda Garantida de Ciutadania
  - Prestacions de la Llei de dependència
  - Prestacions a favor de familiar
  - Indemnitzacions per acomiadament
  - Prestacions per acolliment familiar
  - Pensions d'aliments percebudes per part dels progenitos en virtut de decisió judicial
  - I totes les previstes a la Llei 35/2006 de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 • En el cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració responsable d'ingressos, acrediatada pels Serveis Socials.
 • En cas d'infants en acolliment, resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència.
 • Prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, degudament acreditades per l'administració competent.
 • En el cas de divorci: conveni o sentència de divorci.
 • Prestacions econòmiques per ajuts al lloguer d'habitatge.

Recordeu que si feu la tramitació en línia no cal que sol·liciteu el volant d'empadronament a l'Ajuntament ni que l'adjunteu a la sol·licitud perquè en el moment de fer la tramitació esteu donant el consentiment a les administracions per fer la consulta.

Darrera actualització: 02.02.2022 | 12:08