Avís legal

L'Ajuntament de Polinyà manté aquest portal web amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació municipal i no municipal actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant l'Ajuntament no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

En conformitat a l'establert a les lleis 15/1999 (Protecció de Dades de Caràcter Personal) i 34/2002 (Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic) s'informa del següent:

- Titularitat de la pàgina web
- Reproducció de continguts propis
- Reproducció de fotografies alienes
- Protecció de dades personals
- Referències i enllaços a webs d'altres organitzacions
- Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)Titularitat de la pàgina web
- Domini: polinya.cat
- Titular: Ajuntament de Polinyà
- Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08213 Polinyà
- Telèfon: 93 713 02 64
- Fax: 93 713 02 48
- Adreça electrònica: polinya@ajpolinya.cat
- C.I.F.: P0816600A
- Dades registrals: Registre d'ens locals de la Generalitat de Catalunya

Reproducció de continguts propis
S'autoritza la reproducció dels continguts propietat de l'Ajuntament de Polinyà sota els termes d'aquesta llicència:

Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.

Reproducció de fotografies alienes
Aquest portal web conté fotografies, algunes de les quals no són propietat de l'Ajuntament, tot i que en disposa d'un determinat dret de reproducció. En aquests casos, caldrà respectar les llicències i autoritzacions de cada una d'elles, segons s'especifiqui.

Per conèixer la llicència de cada obra caldrà procedir de la següent forma:
• Seleccionar la imatge amb el cursor.
• Pitjar el botó dret del ratolí i escollir "Propietats" o similar.
• En la finestra que s'obri, es podrà llegir el contingut de l'atribut alt de la imatge. Aquí, s'inclou una breu descripció de la foto, seguida pel nom, l'alies o sobrenom de l'autor o propietari de la mateixa i, finalment, l'adreça web d'on ha estat obtinguda.
• Caldrà visitar aquest web i comprovar el tipus de llicència que permet l'obra.
• D'altra banda, en cas que no aparegui una ruta web i que el nom de l'autor o propietari de la mateixa vagi precedit pel símbol © (copyright), aquesta obra quedarà restringida a la llicència copyright i, per tant, no es permet copiar, distribuir ni comunicar públicament l'obra, fer-ne obres derivades, ni fer-ne un ús comercial

Protecció de dades personals

L’Ajuntament de Polinyà, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l’Ajuntament, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679).

L’Ajuntament de Polinyà només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades. 

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, lAjuntament de Polinyà ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Polinyà aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Així mateix, l’Ajuntament de Polinyà ha designat un delegat de protecció de dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (2016/679). L’adreça de contacte del Delegat de Protecció de Dades és protecciodades@ajpolinya.cat.

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per l’Ajuntament de Polinyà:

INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

1. Responsable del tractament

Identitat: Ajuntament de Polinyà

CIF: P0816600A

Direcció postal: Plaça Vila 1, 08213 Polinyà

Telèfon: 937 130 264

Correu electrònic: calvocb@ajpolinya.cat

2. Delegat de Protecció de Dades: protecciodades@ajpolinya.cat

3. Període de conservació: Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’ajuntament, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.

4. Base jurídica del tractament: Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, en base a les competències i funcions de l’ajuntament, són les següents:

Amb caràcter general:

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Transparència. Accés a la informació:

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Serveis socials:

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

Article 9. 2.h. El tractament és necessari par a finalitats  de tipus social, o gestió dels sistemes i serveis d'assistència social.

Subvencions:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Padró Municipal d’Habitants:

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local

Registre d’entrada i sortida de documents:

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Tributs: Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària

Policia Local:

Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya

5. Finalitats del tractament

Sol·licituds generals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l’ajuntament, inclòs el dret de petició.

Incidències, queixes, suggeriments i peticions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l’ajuntament, inclòs el dret de petició.

Transparència. Accés a la informació: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les peticions d’accés de les persones a  la informació pública, com un dret subjectiu que tenen totes les persones d’accedir a la informació pública.

Llicències d’activitats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació de llicències d’activitats de competència municipal.

Comunicacions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de comunicacions dels ciutadans amb l’Ajuntament a l’efecte de contactar amb l’Ajuntament i que puguin ser atesos pels diversos serveis municipals.

Certificats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i emissió de certificats sol·licitats per les persones interessades.

Padró Municipal d’Habitants: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del registre administratiu on consten els veïns del municipi. També a l’acreditació i determinació del domicili i residència habitual dels veïns del municipi i a la vinculació d’una persona al municipi com a part integrant de la seva població.

Així mateix, es refereix a la utilització de les dades del PMH, inclòs el telèfon, perquè l’ajuntament es pugui comunicar-se amb les persones empadronades en el municipi, respecte a les relacions jurídic-administratives derivades de competències municipals.

Subvencions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de les sol·licituds de subvencions d’acord amb les bases d’una convocatòria pública.

Tributs municipals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix, amb caràcter general, a la gestió de la relació de l’obligat tributari amb l’Ajuntament i a l’atenció i gestió dels drets dels obligats tributaris. Específicament, a la gestió, liquidació i recaptació els tributs municipals: Impost d’Activitats Econòmiques, Impost de Bens Immobles, Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Taxes municipals i contribucions especials.

Serveis socials/Benestar Social: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de la prestació d'assistència o tractament de tipus social.

Serveis d’Educació: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les diferents activitats de prestació del servei públic d'educació que realitza l'Ajuntament en exercici de les seves competències i funcions educatives. Específicament, la gestió de les escoles bressol municipals Ginesta i Badabadoc i la gestió de l’Escola municipal de persones adultes i la informació i gestió dels centres públics d’infantil i primària i de secundària i cicles formatius.

Serveis d’Esports: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels equipaments i activitats esportives municipals adreçades a la ciutadania.

Serveis de Cultura: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a l’organització i gestió d’activitats culturals i d’oci  del municipi.

Específicament, la gestió de les suscripcions, inscripcions o participacions en les activitats culturals i socials desenvolupades al municipi (teatres, museus, auditoris, biblioteques).

Joventut: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció i actuacions en polítiques adreçades als joves del municipi.

Gent gran: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció i actuacions en polítiques adreçades a la gent gran del municipi i a la gestió de les activitats adreçades a la gent gran. Específicament la gestió del Casal El Roure de la gent gran.

Registre d’entrada i sortida de documents: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la garantia interna i externa dels documents que es presenten a l'Ajuntament i dels documents oficials que s'envien a altres òrgans o a particulars.

Registre d’unions estables de parelles: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del registre de les unions estables de parella.

Registre censal d’animals domèstics: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i control dels codis identificadors d'animals domèstics del municipi.

Registre d’animals potencialment perillosos:  La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i control dels codis identificadors d'animals perillosos i idoneïtat dels propietaris amb el compliment dels requisits exigits.

Via pública: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i gestió de la sol·licitud d’autoritzacions i permisos relacionats amb la afectació de la via pública.

Territori (Urbanisme i Habitatge)La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels procediments relatius al servei d'urbanisme i habitatge del territori.

Salut pública: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels serveis públics municipals en matèria de salut pública. Vigilància de la salubritat pública i el control sanitari.

Espais municipals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i dels espais de les instal·lacions municipals.

Serveis funeraris (Cementiri):  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de la titularitat dels drets funeraris sobre nínxols i de les inhumacions i exhumacions produïdes al cementiri municipal.

Promoció econòmica: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de la promoció i dinamització de l'activitat comercial i de la prestació de serveis comercials al municipi i  a la gestió del servei de promoció de creació d'empreses i emprenedoria. També a la gestió del servei d'ocupació per a persones en recerca de feina.

Medi ambient: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al desenvolupament d’activitats i projectes ambientals.

Participació ciutadana: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió d'actuacions perquè les persones i la societat civil pugin participar de la presa de decisions públiques.

Registre d’entitats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del Registre d'entitats del municipi i tramitació de les notificacions a l’Ajuntament sobre Entitats i Associacions.

Control d’accessos: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a garantir la seguretat d’instal·lacions, dependències i persones. També al registre i control de visites.

Seguretat ciutadana (Policia Local): La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les actuacions relatives a l’exercici de les funcions de la Policia Local.

Turisme: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció turística del municipi.

Atenció dels drets dels interessats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les sol·licituds de drets de protecció de dades, reconeguts a les persones interessades.

6. Quins són els seus drets?

Les persones titulars de les dades tractades per l’Ajuntament de Polinyà tenen reconegut el dret en tot moment a exercir el dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Ajuntament de Polinyà deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir aquests drets podrà posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Polinyà presentant el formulari corresponent al correu electrònic calbobd@ajpolinya.cat o al correu postal a l’Ajuntament a la Plaça Vila 1, 08213 Polinyà.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat.

7. Destinataris de les dades: Altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui

8. Procedència de les dades personals: Les dades personals objecte de tractament per l’Ajuntament de Polinyà en compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics o en compliment d’una obligació legal procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants, o d’altres administracions públiques d’acord amb les previsions legals.

9. Categories de dades objecte de tractament: Dades identificadores, dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades acadèmiques i professionals o relatives al lloc de treball, i categories especials de dades, i altres dades que es puguin aportar pel ciutadà, depenent del tràmit administratiu o actuació municipal.

Referències i enllaços a webs d'altres organitzacions
Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. L'Ajuntament de Polinyà no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)
Una galeta és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita. Un arxiu galeta pot contenir informació com la identificació d'usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè a visitat. L'única informació personal que una cookie pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona.
Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.

Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

Darrera actualització: 11.02.2022 | 12:47
Darrera actualització: 11.02.2022 | 12:47