Ordenances fiscals 2022

Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

Ordenança núm. 1.- Impost sobre Béns Immobles

Ordenança núm. 2.- Impost sobre activitats econòmiques

Ordenança núm. 3.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança núm. 4.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança núm. 5.- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança núm. 6.- Contribucions especials

Ordenança núm. 7.- Taxa per prestació de serveis administratius

Ordenança núm. 8.- Taxa per llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer

Ordenança núm. 9.- Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Ordenança núm. 10.- Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques.

Ordenança núm. 11.- Taxa de cementiri municipal

Ordenança núm. 12.- Preu públic per la prestació del servei d’Escola Bressol municipal

Ordenança núm. 13.- Preu públic per la prestació dels serveis d’instal·lacions i activitats esportives municipals

Ordenança núm. 14.- Taxa pel subministrament d’aigua

Ordenança núm. 15.- Preu públic pels Casals d’Estiu municipal

Ordenança núm. 16.- Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via  pública.

Ordenança núm. 17.- Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via publica.

Ordenança núm. 18.- Taxa per aprofitaments especials del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de subministraments d’interès general

Ordenança núm. 19.- Taxa per  la utilització del domini públic municipal

Ordenança núm. 20.- Preu públic per la instal·lació de comptadors del servei d’aigua

Ordenança núm. 21.- Preu públic per la prestació del servei de publicitat en instal·lacions esportives municipals

Ordenança núm. 22.- Preu públic per inserció de publicitat al butlletí municipal-DEROGADA

Ordenança núm. 23.- Preu públic per fotocòpies a la Biblioteca municipal

Ordenança núm. 24.- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres o qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via publica per a aparcament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena

Ordenança núm. 25.- Taxa per la recollida d’animals domèstics de companyia

Ordenança núm. 26.- Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals

Ordenança núm. 27.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS- DEROGADA

Ordenança núm. 28.- Taxa per atorgament de llicències administratives per a la tinença d’animals potencialment perillosos

Ordenança núm. 29.- Taxa pel servei de clavegueram

Ordenança núm. 30.- Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports

Ordenança núm. 31.- Taxa per la utilització dels horts municipals

Ordenança núm. 32.- Preu públic per la prestació de serveis al centre de serveis empresarials Can Gavarra

Ordenança núm. 33.- Preu públic per la prestació de serveis socioculturals

Ordenança núm. 34.- Taxa per la prestació del servei de comprovació del grau d’alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues, mitjançant l’obtenció de mostres de sang, orina o altres, com a proves de contrast

Ordenança núm. 35.- Preu públic pel servei d'allotjament temporal d'urgències de l'Ajuntament de Polinyà

Altres preus.- Tarifes del servei PAS – Polinyà Aigua i Salut

Altres preus.- Tarifes del servei de cuina i menjador de les Escoles Bressol municipal

Darrera actualització: 19.03.2024 | 12:46