Ingrés Mínim Vital

Aquest és un ajut promogut pel Govern d'Espanya. Trobaràs més informació en aquest enllaç.

Termini: a partir del 15 de juny de 2020

Consulta quines persones en poden ser beneficiàries i quins són els requisits en aquest enllaç.

Comprova si pots ser beneficiari d'aquesta prestació a través del Simulador d'Ingrès Mínim Vital

Descarrega en aquest enllaç les instruccions per fer la sol·licitud telemàticament, tant amb certificat digital com sense. 

Qui pot sol·licitar-ho:

- Persones d’entre 23 i 65 anys que visquin soles o que, encara que comparteixin domicili amb una unitat de convivència, no s’hi integrin, sempre que No estiguin casades, tret que hagin iniciat els tràmits de separació o divorci; No estiguin unides a una altra persona com a parella de fet, no formin part d’una altra unitat de convivència; hagin viscut de manera independent durant almenys els tres anys anteriors a la sol·licitud.
- Persones que actualment reben la Renda Garantia de Ciutadania
- També hi poden tenir dret les dones majors d’edat víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.
- No tenen dret a la prestació les persones usuàries d’una prestació de servei residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari, amb caràcter permanent i finançada amb fons públics, excepte en el supòsit de dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.
- L’ingrés mínim vital i l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec són incompatibles. Si esteu percebent actualment l’assignació esmentada, és possible que l’INSS durant la segona quinzena de juny us comuniqui d’ofici la conversió d’aquesta assignació a l’ingrés mínim vital.

QUINS REQUISITS CALEN COMPLIR?

- Tenir residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada durant l’any immediatament anterior.
- Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, la qual cosa s’acredita tenint en consideració el patrimoni i el nivell d’ingressos i rendes.
- Haver sol·licitat les pensions i prestacions vigents a les quals es pogués tenir dret, en els termes que es fixin reglamentàriament. En queden exceptuats els salaris socials, les rendes mínimes d’inserció i les ajudes anàlogues d’assistència social concedides per les comunitats autònomes.
- Que la unitat de convivència estigui formada des de fa un any.
- Figurar inscrites com a demandants d’ocupació, en el cas de persones majors d’edat o menors emancipats que no estiguin treballant.
- A més d’aquests requisits generals, heu de reunir una sèrie de condicions referides a les vostres circumstàncies personals i/o a les de la vostra unitat de convivència.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 15.06.2020 | 14:12