Guals i reserves especials de via pública

Permís municipal per a la instal·lació de guals i reserves especials de via publica.

Si s'han de realitzar obres d'adequació de la vorera s'haurà de sol·licitar la corresponent llicència municipal. L'execució es farà d'acord amb els criteris que incorpora l'ordenança.

Totes les autoritzacions sobre via pública són atorgades a precari i són essencialment revocables per raons d'interès públic i per incompliment de les obligacions a què cada autorització resti condicionada.

Cal aportar:

 • • Instància de sol·licitud que indiqui la classe d'autorització que es demana, dimensions, nombre de vehicles i ús que es donarà a l'autorització (residencial, comercial, industrial, etc.).

  • Plànol d'emplaçament de la finca on es sol·licita el gual o la reserva.

  • Si s'han de realitzar obres d'adequació de la vorera s'haurà de sol·licitar la corresponent llicència municipal. L'execució es farà d'acord amb els criteris que incorpora l'ordenança.

  • Comunicació de primera ocupació de l'edifici on es sol·licita el gual.

  • En el cas d'autoritzacions per a locals comercials o industrials a més serà necessari acreditar estar en possessió de la corresponent llicència d'activitat.

  • Les sol·licituds de reserva per a càrrega i descàrrega es concediran a petició col·lectiva dels usuaris.

  Totes les autoritzacions sobre via pública s'atorguen a precari i són essencialment revocables per raons d'interès públic i per incompliment de les obligacions a què cada autorització resti condicionada.

Canals de tramitació:

 • Presencial


  Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h
  Contacte:

Darrera actualització: 08.02.2022 | 14:08