Ajornament del lloguer (grans propietaris)

Aquesta mesura la promou el Govern d'Espanya. Més informació en aquest enllaç.

Termini: fins al 2 de juliol per demanar un ajornament del pagament al propietari.

Es tracta d'un ajornament del pagament del lloguer o d'una reducció del 50% de la renda del lloguer per a les persones i famílies vulnerables. No significa la condonació dels rebuts no pagats durant el període d’excepcionalitat, sinó l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda de lloguer.

Què cal fer? 

Cal demanar un ajornament o reducció de la quota al propietari, amb el model de sol·licitud de pròrroga extraordinària.

Després, cal emplenar el model de sol·licitud i aportar la següent documentació:

  • Certificat expedit per l’entitat gestora del subsidi per desocupació (atur o ERTO), amb la quantitat mensual.
  • En el cas d’empresaris o professionals que cessin l’activitat, el certificat de declaració de cessament d’activitat emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
  • Llibre de família.
  • Certificat col·lectiu d’empadronament històric.
  • Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent.
  • Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
  • Declaració responsable de les persones deutores conforme compleixen els requisits exigits.


Si no es pot aportar el certificat de la prestació d’atur o la nota simple del Registre de la Propietat, s’haurà de presentar una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, que han d’estar relacionats amb  la crisis de la COVID-19. Quan finalitzi l’estat d’alarma, aquests documents s’hauran d‘aportar en el termini d’un mes.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones i famílies en situació de vulnerabilitat que visquin en un habitatge d’un gran propietari, una empresa o entitat pública que no sigui la Generalitat i que compleixin aquests requisits:

Que tinguin un contracte de lloguer d’habitatge habitual segons la Llei d’arrendament urbans.

Que el propietari sigui una empresa o una entitat pública d’habitatges o sigui titular de més de 10 habitatges, excloent garatges i trasters, o que tingui una superfície construïda de més de 1.500 m2.

Que estiguin obligades a pagar l’import del lloguer i haver passat a situació d’atur, expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTO), o haver vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies semblants que hagin comportat una pèrdua d’ingressos, sempre que els ingressos del conjunt de la unitat familiar del mes anterior a la sol·licitud no superin els 1.613,52 euros mensuals.

No obstant això, aquest màxim s’amplia a 2.151,36 euros mensuals quan la unitat familiar, que inclou els cònjuges i els seus descendents sota tutela que conviuen junts, tinguin a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per treballar.

Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el límit d’ingressos augmenta fins els 2.689,20 euros mensuals. A més, aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o 80,67 euros per fill si la família és monoparental.

La suma de la renda del lloguer, les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) ha de ser de més del 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

Darrera actualització: 04.06.2020 | 15:10