Alcaldia

L'alcalde/essa és el/la President/a de la Corporació i exerceix les atribucions que, en desenvolupament de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (art. 21) li confereix la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya (art. 51), així com les altres que expressament li atribueixin les Lleis, i aquelles altres que la legislació de l'Estat o de Catalunya assignin als municipis i no atribueixin a altres òrgans municipals.

L'alcalde o alcaldessa és escollit/da pels regidors i regidores per majoria absoluta i, si aquesta no es produeix, queda proclamat alcalde/ssa el cap de la llista més votada popularment.

Competències

L'alcalde és la primera autoritat del municipi i té el tractament d’il·lustríssim Senyor, segons les disposicions legals vigents. També és el President de la Corporació i el Cap de l'Administració Municipal. Hi ha algunes atribucions i competències de l'Alcalde que es poden delegar en qualsevol regidor o regidora del consistori, però hi ha d’altres que no es poden delegar.

Indelegables

 • Dirigir el govern i l'administració municipal.
 • Dictar bans.
 • Desenvolupar la prefectura superior de tot el personal de la corporació.
 • Exercitar les accions judicials i administratives en cas d'urgència.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics o greus riscs, les mesures necessàries i adequades, havent de donar compte al Ple de l'Ajuntament.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.
 • Nomenar els/les tinents/es d'alcalde.
 • Efectuar delegacions de les seves atribucions.
 • Designar els membres de la Junta de Govern Local

Delegables

 • Representar l'Ajuntament. Convocar i presidir les sessions de qualsevol òrgan municipal diferent del Ple i de la Junta de Govern Local.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 • Disposar despeses, dins dels límits de la seva competència i les expressament previstes en les bases d'execució dels Pressupostos.
 • Exercir la prefectura de la Policia Local, així com els nomenaments i sancions del funcionariat que porti armes.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals.
 • Contractar obres i serveis sempre que la seva quantia no excedeixi del 5 % dels recursos ordinaris del Pressupost ni del 50 % del límit general aplicable a la contractació directa de conformitat amb el procediment legalment establert.
 • Atorgar les llicències.
 • Acomiadar el personal laboral, havent de donar compte al Ple de l'Ajuntament, a efectes de la seva ratificació.
 • Les que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de la Generalitat de Catalunya assigni al municipi i no atribueixi a altres òrgans municipals.
Darrera actualització: 15.11.2022 | 17:57
Darrera actualització: 15.11.2022 | 17:57