Convocatòria 2 places d'Agent de Policia Local i constitució d'una Borsa de Treball - exp.-1551/2023

L’objecte d’aquestes bases és la selecció, pel procediment d’oposició en convocatòria lliure de:

  • 2 places d'Agent de Policia Local incloses a l’Oferta Publica d’Ocupació de 2022, enquadrades a l'escala d’administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, classe policia local, grup de classificació C, subgrup de titulació C1, amb jornada laboral segons organització del servei i dotades amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball i la normativa vigent.
  • I el nombre de places addicionals necessari per cobrir les futures vacants que es produeixin a càrrec de les ofertes públiques d’ocupació de 2024 i 2025, que s’adjudicaran l’any de la seva meritació a les persones aspirants que hagin aprovat el procés selectiu sense obtenir plaça, segons l’ordre de persones aspirants aprovades, de conformitat amb el que preveu la Disposició addicional Trentena del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
  • Constitució d’una borsa de treball.

Codi: 1551/2023

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 21/07/2023 fins les 23:59' hores del dia 18/08/2023 ambdós inclosos

 

Bases

Sol·licitud

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Publicació BOE de la convocatòria 

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 21/07/2023 fins les 23:59' hores del dia 18/08/2023 ambdós inclosos

Pagament de Taxa: 

Import: 15,70 €

Es pot fer mitjançant ingrés en efectiu o transferència al següent número de compte:

ES39 2100 1843 1302 0000 0240

En concepte s’haurà de posar: 1551 dos places policia i BT

 

 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: Des del dia 08/09/2023 fins el dia 22/09/2023 ambdós inclosos

 

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador: pendent

Resultat final de la convocatòria: pendent

Resultats definitius de la convocatòria (una vegada resoltes les al·legacions presentades als resultats finals): pendent

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals de la Borsa de Treball: pendent

 

Darrera actualització: 07.09.2023 | 12:47