Juntes de govern

La Junta de Govern Local està integrada per l'Alcalde i un nombre de regidors/ores no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde, el qual n'ha de donar compte al Ple.

Competències

L’Article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local indica que correspon a la Junta de Govern local: l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions, les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que les lleis li atribueixin.

El decret adjunt estableix quines competències estan actualment delegades per l’Alcalde a la Junta de Govern Local.

Composició

La Junta de Govern està integrada per:

President: l’Alcalde, Sr. Javier Silva Pérez
Vocals:

  • 1a Tinent d’alcalde, Ma. Tania Bravo Garcia 
  • 2a Tinent d’alcalde, Miguel Fco. Ferré Porras
  • 3r Tinent d’alcalde, Ma. Carmen Acosta Sanz
  • Regidora delegada, Ma. Carmen Berenguer Jiménez

Un representant de cada grup polític podrà assistir  amb veu però sense dret a vot a les sessions de la Junta. 

Data de les sessions
La Junta de Govern Local fa les sessions setmanalment els dimecres a les 18.00 h, sense perjudici que es puguin fer altres sessions amb caràcter extraordinari, i extraordinari i urgent.