El Ple Municipal

El Ple és l'òrgan col·legiat superior de l'Ajuntament, encarna la representació de tots els veïns i veïnes i determina la voluntat municipal adoptant les principals decisions de l'Ajuntament d'acord amb les competències que la llei li atribueix. Està integrat per tots els regidors i les regidores i el presideix l'alcalde. Té potestats normatives, de control sore la resta dels òrgans municipals de govern, organitzatives i financeres. 

Composició del ple

La composició actual és la sorgida de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019. Està composat per 13 regidors i regidores, incloent-hi l’Alcalde, que és el President. Aquests conformen quatre grups municipals.

Competències

Té potestats normatives, de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern, organitzatives i financeres. Les competències delegades al Ple són les presents a l' Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local així com les que explicita el ROM i el Decret de Delegació de Competències. 

Lloc i data de les sessions

El Ple de l'Ajuntament de Polinyà es reuneix en sessió ordinària amb periodicitat bimensual, el darrer dimecres de mes a les 19 h. Així mateix, quan el dia assenyalat sigui festiu, vigília o concorrin circumstàncies excepcionals, es podrà variar la data de la sessió. Aquest règim de sessions es revisa a l'inici de cada legislatura. Totes les sessions del ple municipal són obertes a la presència dels ciutadans i es duen a terme a la sala de plens, situada al segon pis de l'Ajuntament, a la plaça de la Vila núm. 1. 

Calendari de sessions ordinàries del 2022:

  • 26 de gener
  • 30 de març
  • 25 de maig
  • 6 de juliol
  • 28 de setembre
  • 30 de novembre

Com consultar l'ordre del dia?

L'ordre del dia es publica en aquesta pàgina el divendres anterior a la sessió, on també podreu consultar les vídeoactes de les sessions. També el trobareu al tauler d'anuncis del web municipal.

Com seguir la sessió del Ple?

Disposeu de diverses opcions: 

Com saber què s'ha decidit al Ple?
Podeu consultar les gravacions en vídeo de les sessions i les actes aquí. També podeu consultar les notícies que es publiquen al web municipal.