Convocatòria per concurs-oposició lliure d’una plaça interina d’Administratiu/va (Grup C – Subgrup C1) adscrita al departament d’Administració de Personal i constitució d’una Borsa de Treball

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la cobertura interina d'una plaça d’ADMINISTRATIU/VA, present a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Polinyà, així com la constitució d'una borsa de treball per a possibles necessitats de contractació o nomenament per a llocs amb perfil igual o similar.

Codi: 632/2022

Període de presentació de sol•licituds: tancat

Bases

Sol·licitud

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: des del dia 19 de març fins el dia 7 d'abril de 2022 

Pagament de Taxa:

Import: 15,70 €

Es pot fer mitjançant ingrés en efectiu o transferència al següent número de compte:

ES39 2100 1843 1302 0000 0240

En concepte s’haurà de posar: 1 plaça interina d'Administratiu/va i Borsa de Treball

 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: des del dia 21 d'abril fins el dia 4 de maig de 2022 ambdós inclosos

 

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador

 

NOTA INFORMATIVA:

Data i hora de les proves: 24/05/2022 a les 9.30 hores.

Lloc: Edifici del Centre Cívic  - Carrer Sant Pere, s/n – 08213 Polinyà

AVÍS IMPORTANT  referent a les proves:

Us informem que, en relació al segon exercici (Prova pràctica ), haureu de portar una calculadora per poder resoldre el/els exercici/s.

No s’admetrà la calculadora dels mòbils.

 

 

Resultats de la fase d'oposició

NOTA INFORMATIVA:

Els/les aspirants que s’han presentat i han superat tota la fase d’oposició podran presentar la documentació acreditativa per valorar la fase de concurs durant un termini de 10 dies hàbils a comptar des de la seva publicació.

Termini de presentació de mèrits: des del dia 30 de maig fins el dia 13 de juny de 2022 ambdós inclosos

 

Resultat final de la convocatòria

Resultats definitius de la convocatòria (una vegada resoltes les al·legacions presentades als resultats finals)

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals de la Borsa de Treball

Darrera actualització: 27.05.2022 | 14:01