Autorització d'instal·lació grues-torre

Permís municipal per a la instal·lació de grues-torre

Cal aportar:

 • • Instància

  • Plànol d'ubicació de la grua en relació a la finca on es realitzi l'obra i les contigües, amb indicació de la seva alçada màxima, posició dels contrapesos, i de les àrees de pas de la ploma i del carro del que es pengi el ganxo, així com de l'alçada de les edificacions i instal·lacions existents a la zona de pas. Si s'hagués d'instal·lar en terreny de vial, s'indicarà així mateix l'espai màxim a ocupar per la base de recolzament

  • Certificació de la casa instal·ladora subscrita pel tècnic competent, acreditativa del perfecte estat dels elements de la grua a muntar i d'assumir la responsabilitat de la seva col·locació fins a deixar-la en perfectes condicions de funcionament. En aquesta certificació hauran de fer-se constar les carregues màximes, en les seves posicions mes desfavorables, que puguin ser transportades per la grua, en els diferents supòsits d'utilització que es previnguin.

  • Document, visat pel corresponent Col·legi Oficial i expedit per tècnic competent, acreditatiu de què aquest assumeix el control del bon funcionament i la seguretat de la grua, mentre estigui a l'obra

  • Pòlissa d'assegurances (del titular) amb cobertura de la responsabilitat civil (mínim 300.000€) que pugui produir el funcionament de la grua i la seva estada a l'obra

  • Per la posada en funcionament de la instal·lació és necessari aportar model GR-1 i GR-2 de la Generalitat de Catalunya -Departament d'Indústria i Energia -Servies Territorials d'Indústria degudament omplerts i segellats.

  • Comprovant del pagament de l'autoliquidació de la taxa corresponent (es facilita en el moment de fer la gestió).

Canals de tramitació:

 • Presencial


  Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h
  Contacte:

Darrera actualització: 20.05.2019 | 17:25