Annexos III - Comunicació amb incidència ambiental

Se sotmeten al règim de comunicació amb incidència ambiental, les activitats que es relacionen en l'annex III de la LPCAA, tant per a ésser implantades com per a tot canvi substancial que s'hi pretengui introduir un cop legalitzades.
 

 • La formalització de la comunicació s’haurà d’ajustar a allò que disposa l’article 52 de la Llei 20/2009, sol·licitant l’informe previ favorable de compatibilitat urbanística, en el termes que assenyala l’apartat 2 d’aquest article.

Quin cost té:

L'autoliquidació de taxes es farà en qualsevol de les oficines de les entitats bancàries instal·lades en el municipi i prèviament a la presentació de la sol·licitud en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament

Cal aportar:

 • La comunicació es cursarà presentant al registre general d'entrada de l'Ajuntament la documentació indicada per a cada cas.

  Per tal d'evitar que la sol·licitud estigui incompleta i no sigui admesa a tràmit, s'aconsella al sol·licitant que prèviament passi per la secció d'Activitats abans de presentar-la en el Registre.

  No s'ha de confondre aquest tràmit amb el de verificació de suficiència i idoneïtat.

Canals de tramitació:

 • Presencial


  Horari: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h.
  Contacte:

Darrera actualització: 18.02.2019 | 14:04