Annex II

De conformitat amb els articles 13.1.c) i 29 de la Llei 11/2009 de Regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, resten subjectes a llicència municipal d'obertura:

a) Els establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives de caràcter permanent que no estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia d'acord amb l'article 124 d'aquest Reglament. (Establiments oberts al públic d'activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 persones, i sempre que no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l'aire lliure).

b) Els establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives no permanents desmuntables.

c) Els establiments de règim especial per als municipis amb una població superior als 50.000 habitants, amb l'informe vinculant previ de la Generalitat.

d) Els espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari en municipis de més de 50.000 habitants.

e) Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari que es duguin a terme amb motiu de festes i revetlles populars.

Quin cost té:

L'autoliquidació de taxes es farà en qualsevol de les oficines de les entitats bancàries instal·lades en el municipi i prèviament a la presentació de la sol·licitud en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament

Cal aportar:

  • La sol·licitud de llicència es cursarà presentant al registre general d'entrada de l'Ajuntament la documentació indicada per a cada cas.

    Per tal d'evitar que la sol·licitud estigui incompleta i no sigui admesa a tràmit, s'aconsella al sol·licitant que prèviament passi per la secció d'Activitats abans de presentar-la en el Registre.

    No s'ha de confondre aquest tràmit amb el de verificació de suficiència i idoneïtat.

Canals de tramitació:

  • Presencial


    Horari: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h
    Contacte:

Darrera actualització: 18.02.2019 | 14:13