<![CDATA[Ajuntament de Polinyà - Tauler d'anuncis]]> http://www.polinya.cat/public/ Ajuntament de Polinyà polinya@ajpolinya.cat <![CDATA[Aprovació de les bases i de la convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de subvencions per a projectes/activitats destinats a les entitats i/o particulars del municipi i aprovació dels criteris de valoració]]> Wed, 28 Jan 2015 00:00:00 +0100Wed, 28 Jan 2015 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aprovació del Text refós de la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de Polinyà relativa a la regulació del sòl no urbanitzable i sotmetiment a segona informació pública]]> Wed, 28 Jan 2015 00:00:00 +0100Wed, 28 Jan 2015 00:00:00 +0100 <![CDATA[Convocatòria de licitació per a la concessió temporal d'horts municipals]]> Thu, 22 Jan 2015 00:00:00 +0100Thu, 22 Jan 2015 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aprovació inicial del projecte d'arranjament d'un tram de col·lector en alta d'aigües residuals al carrer Onze de Setembre]]> Wed, 14 Jan 2015 00:00:00 +0100Wed, 14 Jan 2015 00:00:00 +0100 <![CDATA[Atorgament de subvencions destinades als centres educatius públics del municipi per al curs 2014-2015]]> Wed, 17 Dec 2014 00:00:00 +0100Wed, 17 Dec 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aprovació del Reglament de règim d'ús dels horts municipals del Turó i el Plec de clàusules que regula la concessió]]> Wed, 26 Nov 2014 00:00:00 +0100Wed, 26 Nov 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aprovació provisional de modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2015]]> Wed, 29 Oct 2014 00:00:00 +0100Wed, 29 Oct 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aprovació inicial del Reglament general del servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua de Polinyà]]> Wed, 29 Oct 2014 00:00:00 +0100Wed, 29 Oct 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars per a l'alienació de bens patrimonials, dret de superfície, lloguer amb opció de compra o permuta de diferents parcel·les al Sector C Industrial de Llevant]]> Wed, 24 Sep 2014 00:00:00 +0200Wed, 24 Sep 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació bases que han de regir el procediment per a la sol·licitud i concessió d'ajuts individuals per suport a estudis post obligatoris de cicle formatiu de grau mig i superior, batxillerat i grau universitari a centres públics]]> Wed, 09 Jul 2014 00:00:00 +0200Wed, 09 Jul 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació modificació del plec de condicions i convocatòria de procediment d'autoritzacions parades mercat setmanal ]]> Wed, 09 Jul 2014 00:00:00 +0200Wed, 09 Jul 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Suspensió de l'atorgament de llicències per a ús de Centre de culte o religiós]]> Wed, 28 May 2014 00:00:00 +0200Wed, 28 May 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació inicial del Plec de clàusules administraves generals de contractació de caràcter estàndard aplicable als contractes de serveis, de subministraments, d'obres i instal·lacions, de concessió d'obra pública, a altres contractes administratius i als privats]]> Wed, 28 May 2014 00:00:00 +0200Wed, 28 May 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Informació pública del text refós de la modificació puntual del PGO a l'àmbit de la Unitat d'Actuació núm. 8]]> Wed, 28 May 2014 00:00:00 +0200Wed, 28 May 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació inicial de la modificació puntual del PGO per supressió de l'annex 3.1 i modificació de l'annex 3.2]]> Wed, 28 May 2014 00:00:00 +0200Wed, 28 May 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, del preu públic per la prestació dels serveis d'instal·lacions i activitats esportives municipals]]> Wed, 28 May 2014 00:00:00 +0200Wed, 28 May 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació inicial de l'estudi de modificació de les tarifes de l'abastament d'aigua]]> Wed, 28 May 2014 00:00:00 +0200Wed, 28 May 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de convivència i ús de la via pública de Polinyà]]> Wed, 28 May 2014 00:00:00 +0200Wed, 28 May 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació bases del concurs d'idees per a l'execució d'una escultura per a la Rambla de Rafael Casanova]]> Wed, 14 May 2014 00:00:00 +0200Wed, 14 May 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació inicial del projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbana 1 de la Plaça Central]]> Wed, 14 May 2014 00:00:00 +0200Wed, 14 May 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació inicial del projecte d'ampliació i reforma del cementiri municipal de Polinyà]]> Wed, 09 Apr 2014 00:00:00 +0200Wed, 09 Apr 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Modificació PGO per regulació d'estacionaments i aparcaments]]> Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0100Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Modificació PGO per regulació del sòl no urbanitzable]]> Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0100Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Modificació PGO de l'àmbit de la UA3]]> Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0100Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Atorgament de subvencions a entitats i/o particulars, a entitats esportives i aprovació de convenis any 2014 ]]> Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0100Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aprovació del Catàleg de camins municipals de Polinyà]]> Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0100Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal sobre condicions tècniques dels locals destinats a l'estacionament de vehicles]]> Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0100Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aprovació inicial de la modificació del Reglament de règim intern de les escoles bressol municipal de Polinyà]]> Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0100Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals núm. 12, 15 i 27.]]> Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0100Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aprovació dels criteris que han de regir la concessió d'ajust de lloguer]]> Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0100Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[OBERT EL PROCEDIMENT per a la venda, dret de superfície, loguer amb opció a compra o permunta de diferents PARCEL·LES AL POLÍGON INDUSTRIAL DE LLEVANT]]> Mon, 24 Feb 2014 00:00:00 +0100Mon, 24 Feb 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aprovació inicial del projecte executiu de reparació de la pavimentació i xarxa de drenatge del Passeig de l'Església]]> Wed, 12 Feb 2014 00:00:00 +0100Wed, 12 Feb 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aprovació inicial del Projecte de renovació d'emergència d'un tram de la xarxa de clavegueram al Passeig Sanllehy i al carrer Pintor Goya]]> Wed, 29 Jan 2014 00:00:00 +0100Wed, 29 Jan 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aprovació inicial del Pla Especial de Ca n'Alzina]]> Wed, 15 Jan 2014 00:00:00 +0100Wed, 15 Jan 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aprovació inicial de l'ordenança de sorolls i vibracions i els mapes de soroll i capacitat acústica de Polinyà]]> Wed, 27 Nov 2013 00:00:00 +0100Wed, 27 Nov 2013 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aprovació inicial del projecte reformat de subministrament i col·locació de gespa artificial al camp de futbol municipal de Polinyà]]> Wed, 20 Nov 2013 00:00:00 +0100Wed, 20 Nov 2013 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2014]]> Wed, 30 Oct 2013 00:00:00 +0100Wed, 30 Oct 2013 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aprovació del Calendari Fiscal per a l'any 2014]]> Wed, 23 Oct 2013 00:00:00 +0200Wed, 23 Oct 2013 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació inicial del Projecte de reforma d'espai lliure entre la zona esportiva "El Turó" i el Polígon de Llevant]]> Wed, 24 Apr 2013 00:00:00 +0200Wed, 24 Apr 2013 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació inicial Pla Especial de Can Mauri]]> Wed, 10 Apr 2013 00:00:00 +0200Wed, 10 Apr 2013 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals núm. 13 Preu públic per la prestació dels serveis d'instal·lacions i activitats esportives municipals i núm. 30 de la taxa del servei de clavegueram]]> Wed, 20 Mar 2013 00:00:00 +0100Wed, 20 Mar 2013 00:00:00 +0100 <![CDATA[Mocions aprovades en el Ple Municipal del dia 30 de gener de 2013]]> Wed, 30 Jan 2013 00:00:00 +0100Wed, 30 Jan 2013 00:00:00 +0100 <![CDATA[Mocions aprovades en el ple municipal del dia 27 de desembre]]> Mon, 07 Jan 2013 00:00:00 +0100Mon, 07 Jan 2013 00:00:00 +0100 <![CDATA[Mocions aprovades en el Ple Municipal del 28 de novembre]]> Mon, 17 Dec 2012 00:00:00 +0100Mon, 17 Dec 2012 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2013]]> Tue, 30 Oct 2012 00:00:00 +0100Tue, 30 Oct 2012 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aprovació provisional de la creacció de l'Ordenança Fiscal núm. 30 - Taxa pel servei de Clavegueram]]> Tue, 30 Oct 2012 00:00:00 +0100Tue, 30 Oct 2012 00:00:00 +0100 <![CDATA[Mocions aprovades en el Ple Municipal del 26 de setembre de 2012]]> Mon, 08 Oct 2012 00:00:00 +0200Mon, 08 Oct 2012 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12 del preu públic per a la prestació del servei d'escola bressol municipal]]> Wed, 26 Sep 2012 00:00:00 +0200Wed, 26 Sep 2012 00:00:00 +0200 <![CDATA[Cessió d'ús d'un solar a la Fundació Catalana de l'Esplai i l'entitat "El Grup de Polinyà" adherit a aquesta per a la construcció de l'edifici Centre de lleure]]> Wed, 26 Sep 2012 00:00:00 +0200Wed, 26 Sep 2012 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació inicial de l'ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits, i particularment del mosquit tigre (Aedes Albopictus)]]> Thu, 05 Jul 2012 00:00:00 +0200Thu, 05 Jul 2012 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació inicial de la modificació del reglament de l'equipament municipal EL ROURE, Casal de la Gent Gran de Polinyà]]> Thu, 05 Jul 2012 00:00:00 +0200Thu, 05 Jul 2012 00:00:00 +0200 <![CDATA[Moció dels grups CIU, ICV-EUiA, ERC i PxC de recolzament a la iniciativa legislativa popular de la regulació de la dació en pagament, de paralització dels desnonaments i de lloguer social]]> Wed, 30 May 2012 00:00:00 +0200Wed, 30 May 2012 00:00:00 +0200 <![CDATA[Licitació del servei de perruqueria per a la tercera edat del Casal de la Gent Gran]]> Thu, 24 May 2012 00:00:00 +0200Thu, 24 May 2012 00:00:00 +0200 <![CDATA[Oficialització de la bandera municipal de Polinyà]]> Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació provisional de la modificació de les OF núm. 12, 15 i 27]]> Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200 <![CDATA[Modificació de la plantilla de personal de l'any 2012]]> Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació de l'aplicació del reglament i l'ordenança reguladora del Servei d'Atenció Domiciliària del CCVO]]> Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació inicial de l'Ordenança de creació de fitxers de dades de caràcter personal]]> Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal reguladora de guals i reserves especials de via pública]]> Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació inicial del projecte de reparació de patologies de l'Escola Bressol municipal GINESTA]]> Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0100Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aprovació provisional de modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l?exercici 2012]]> Wed, 26 Oct 2011 00:00:00 +0200Wed, 26 Oct 2011 00:00:00 +0200 <![CDATA[Licitació de parcel·les del Sector C]]> Wed, 28 Sep 2011 00:00:00 +0200Wed, 28 Sep 2011 00:00:00 +0200 <![CDATA[Edicte Registre d'interessos 2011]]> Wed, 06 Apr 2011 00:00:00 +0200Wed, 06 Apr 2011 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació inicial de l'ordenança de creació i funcionament del registre electrònic de l'ajuntament de Polinyà]]> Mon, 04 Apr 2011 00:00:00 +0200Mon, 04 Apr 2011 00:00:00 +0200 <![CDATA[Aprovació incial del reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l'ajuntament de Polinyà]]> Mon, 04 Apr 2011 00:00:00 +0200Mon, 04 Apr 2011 00:00:00 +0200 <![CDATA[Edicte sobre el pla d'energia sostenible 2011]]> Mon, 04 Apr 2011 00:00:00 +0200Mon, 04 Apr 2011 00:00:00 +0200