Contactar  |  Mapa web   |  
CATALÀ
Selector desplegable
CATALÀ
CASTELLANO
ENGLISH
Idioma:  
 

Cerca avançada

Notícies Alcaldia


Dimarts, 8 de gener del 2013
Aprovat el pressupost de l'Ajuntament per l'any 2013
En el darrer Ple de l'any es va aprovar un pressupost de 10.095.498 euros, un 0,91% més que el de l'any anterior
El pressupost municipal per l'any 2013 es regeix per dues prioritats fonamentals: Complir el plans de sanejament i ajust engegats i garantir el manteniment de serveis a les persones , equipaments i via pública.

Alhora aquest pressupost preten assolir un objectiu clau: No retallar en excés la despesa per tal de no afectar el teixit econòmic i els serveis a la ciutadania.

Prioritats:
El pla de sanejament i el pla d'ajust dictaminen el camí pressupostari a seguir.

Al Novembre de 2011, amb l'impuls del nou govern sorgit de les eleccions municipals, es va aprovar en ple l'aplicació d'un pla de sanejament per a la hisenda municipal. Aquest pla establia les directrius pels següents dos anys en matèria pressupostària i d'endeutament. Posteriorment, i complint amb els reials decrets dictaminats pel govern central, també es va aprovar un pla d'ajust que complementa aquest anterior i fa una projecció de les finances municipals a deu anys vista. 


Les prioritats que es van establir a l'hora de dissenyar aquests plans van ser les del manteniment dels serveis als ciutadans, la protecció d'aquests davant la crisi i l'assoliment d'un nivell d'endeutament sostenible i ajustat a llei que permetés recuperar a l'any 2014 un cert ritme inversor. 


Tot plegat fa que el disseny del pressupost pel 2013 sigui de vital importància per tal que aquests plans tinguin l'èxit esperat i alhora mantinguin els serveis als ciutadans.

Garantir el manteniment dels serveis a les persones i incidir en el manteniment dels equipaments municipals, les infraestructures i la via pública.
Atesa la situació de crisi s'ha prioritzat en el manteniment d'equipaments i serveis a la ciutadania amb la voluntat de què aquests es mantinguin dins d'uns estàndards de qualitat.
Pel que fa als serveis d'atenció a les persones la despesa és similar a la de l'any 2012.

Pel que fa la despesa en manteniment de via pública, equipaments i infraestructures, que al 2012 gaudia d'un pressupost molt ajustat, s'ha pogut incrementar lleugerament degut a l'augment en la partida d'inversions que preveuen els plans de sanejament i d'ajust.

Aquest any, es destinaran 57.300€ a inversions.

El Pressupost d'Inversions queda lluny de la voluntat de l'equip de govern ja que només es preveu inversió de reposició i una quantitat molt petita per a l'adquisició de mobiliari i estris que han de finançar-se amb recursos propis. Val a dir però que s'estan presentant sol•licituds de subvencions tant a la Diputació de Barcelona com a la Generalitat de Catalunya per tal de portar a terme diverses inversions, que de rebre subvenció es podrien tirar endavant sempre que no suposi haver de recorrer al seu finançament amb un préstec.


Objectiu:
No retallar en excés la despesa per tal de no afectar el teixit econòmic.

En la confecció del pressupost s'ha tingut molt pressent que una reducció dràstica de certes despeses, a més de perjudicar a la ciutadania en la qualitat dels serveis que rep, malmeten el teixit econòmic. Hem de tenir molt en compte que l'economia municipal també és un motor que genera riquesa i contribueix a què una gran diversitat de treballadors, d'empreses i de proveïdors de serveis puguin sobreviure en moments econòmics adversos, com són els actuals, i per tant es puguin mantenir llocs de treball que alhora contribueixen a mantenir el consum.

Criteri:
Prudència en la previssió d'ingresos i en l'ajust de la despesa.

Els ingressos s'han consignat d'acord amb la modificació d'ordenances fiscals pel 2013 , amb criteris de prudència atesa la conjuntura actual i suposant tot això un increment global dels ingressos corrents del 0,91% respecte al pressupost inicial de l'any 2012.

La despesa s'ha ajustat en relació a aquests i , degut a la cojuntura actual, s'haurà de monitoritzar periòdicament per tal d'ajustar-la als ingressos reals.

Ingressos:
L'increment rau fonamentalment el l'augment de l'Impost sobre bens immobles que és degut a l'obligació de l'aplicació del Real Decret Llei 20/2011 del govern Espanyol i que establia un increment del tipus de gravamen del 6% sobre el tipus aplicat l'any 2011 i als efectes de l'aplicació de la revisió cadastral i l'aplicació de la nova taxa de manteniment de clavegueram.

En l'enllaç adjunt, a les pàgines 3 i 4 del butlletí municipal trobareu més informació sobre el pressupost 2013

Twitter Twitter Twitter Facebook La Tafanera
Amb la col·laboració de:
Distinció Premi Administració Oberta 2014
Plaça de la Vila, 1
08213 Polinyà (Barcelona)
NIF P0816600A
T. 93 713 02 64
F. 93 713 02 48
polinya@ajpolinya.cat