Contactar  |  Mapa web   |  
CATALÀ
Selector desplegable
CATALÀ
CASTELLANO
ENGLISH
Idioma:  
 

Cerca avançada

Notícies Habitatge


Divendres, 12 de setembre del 2014
Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'us residencial
SUBVENCIÓ PER A L'ANY 2014 PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL COL·LECTIU O PLURIFAMILIAR QUE HAGIN ESTAT CONSTRUÏTS I ACABATS ABANS DE L'ANY 1981

El passat dia 18 d'agost de 2014, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, va publicar la resolució TES/1919/2014, d'1 d'agost, per la qual es convoquen subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial per a l'any 2014, i se n'aproven les bases reguladores.

Persones i entitats destinatàries

Poden accedir a les subvencions les comunitats de propietaris o els propietaris d'edificis d'habitatges i, per a les actuacions en edificis d'habitatges destinats a lloguer, les persones llogateres en el cas que siguin les promotores de les obres degudament autoritzades per la propietat

Termini de presentació de les sol.licituds s'inicia l'1 de setembre de 2014 i acaba:

- El 15 d'octubre de 2014: La subvenció s'atorgarà a mesura que les sol.licituds es presentin en el registre d'entrada amb la documentació completa, per a obres no iniciades abans de la publicació d'aquesta resolució.

Són subvencionables les següents actuacions:

- Instal·lació d'ascensors, remuntadors d'escales, rampes o altres dispositius d'accessibilitat, inclosos els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, així com la seva adaptació, una vegada instal.lats, a la normativa sectorial corresponent.

- La instal·lació o dotació de productes de suport: grues o artefactes anàlegs que permetin l'accés i l'ús de les persones amb discapacitat als elements comuns dels edificis, com ara jardins, zones esportives, piscines i similars.

- La instal·lació d'elements d'informació o d'avís, com senyals lluminoses o sonores que permetin l'orientació en la utilització de les escales i ascensors.

- El 14 de novembre de 2014: La subvenció d'aquestes sol•licituds és per a obres iniciades a partir de l'11 d'abril de 2014 s'atorgarà amb l'ordre de priorització que s'indica a continuació:

- Sol.licituds per a obres no s'hagin iniciat abans de la data de publicació d'aquesta resolució.

- Sol.licituds per a actuacions de rehabilitació.

- Sol.licituds per a actuacions d'accessibilitat i ajustos raonables, quan a l'edifici hi resideixin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, o més de 65 anys.

- Sol.licituds per a actuacions d'accessibilitat consistents en la instal•lació d'ascensor en edificis amb més de quatre plantes, que no n'hagin disposat mai.

- Sol.licituds per a actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l'edifici.

- Sol.licituds per a obres de conservació d'edificis on, com a màxim, el 60% dels propietaris dels habitatges formen part d'unitats de convivència amb ingressos ponderats no superiors a 6,5 vegades l'IPREM.

- Sol.licituds per a actuacions en edificis que han obtingut l'informe d'inspecció tècnica de l'edifici dins del termini màxim establert.

Per a més informació respecte l'import de les subvencions, procediment i criteris per a l'atorgament de les subvencions i documentació a presentar, us podeu dirigir al Punt d'Informació de l'Habitatge (Àrea de Territori, 2a planta de l'Ajuntament) o bé a la pàgina web de la Generalitat (a l'enllaç adjunt)

Twitter Twitter Twitter Facebook La Tafanera
Amb la col·laboració de:
Distinció Premi Administració Oberta 2014
Plaça de la Vila, 1
08213 Polinyà (Barcelona)
NIF P0816600A
T. 93 713 02 64
F. 93 713 02 48
polinya@ajpolinya.cat