Aprovació del Text refós de la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de Polinyà relativa a la regulació del sòl no urbanitzable i sotmetiment a segona informació pública

Dimecres, 28 de gener de 2015 a les 00:00

D’acord amb el previst a l’article 112.1.b)  del Decret 305/2006, el Ple de l’Ajuntament en data 28 de gener de 2015 ha aprovat el Text Refós de la Modificació del PGOU de Polinyà relativa al sòl no urbanitzable, i sotmetre’l a informació pública, per segona vegada, per un termini d’un mes, mitjançant publicació d’edicte al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,  i en un dels diaris de major divulgació a nivell provincial, atesos els canvis incorporats a la Modificació arran de l’acord de suspensió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 18 de desembre de 2014, així com l’esmena a la incongruència detectada a l’article 246.4 de les normes urbanístiques del PGOU i que es detallen al Text Refós.

 

En el cas que no es formulin al·legacions en el termini d’informació pública es  trametrà el Text Refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
Darrera actualització: 05.02.2015 | 08:52