Aprovació inicial del projecte d'arranjament d'un tram de col·lector en alta d'aigües residuals al carrer Onze de Setembre

Dimecres, 14 de gener de 2015 a les 00:00

Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de gener de 2015, s’ha aprovat inicialment el projecte que es relaciona seguidament, el qual se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies a comptar de l’endemà de la publicació en el BOPB o DOGC, a l’efecte de presentar possibles al·legacions i reclamacions, d’acord amb el que preveu l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 9/1995, de 13 de juny.

 

 

TITOL

PRESSUPOST

Projecte d’arranjament d’un tram de col·lector en alta d’aigües residuals al carrer Onze de Setembre

 

             81.547,89 €,

IVA       17.125,06 €,

Total ....98.672,95 €.

 

Darrera actualització: 22.01.2015 | 11:29