Aprovació inicial del Reglament general del servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua de Polinyà

Dimecres, 29 d'octubre de 2014 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 29 d’octubre de 2014, ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment el Reglament general del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua de Polinyà.

 

Als efectes previstos a l'article 178.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’expedient d’aprovació inicial i el text de l'ordenança romandran a informació pública durant un període de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte al BOP i al DOGC, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions o reclamacions que creguin  convenients.

 

Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat al·legacions o reclamacions, l’expedient  i el reglament s’entendran aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar un acord ulterior.
Darrera actualització: 31.10.2014 | 09:46