Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de convivència i ús de la via pública de Polinyà

Dimecres, 28 de maig de 2014 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 28 de maig de 2014, ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment  l’Ordenança municipal de convivència i ús de la via pública de Polinyà.

 Als efectes previstos a l'article 178.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’expedient d’aprovació inicial i el text de l'ordenança romandran a informació pública durant un període de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte al BOP i al DOGC, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions o reclamacions que creguin  convenients.

 Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat al·legacions o reclamacions, l’expedient  i l’ordenança s’entendran aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar un acord ulterior.

Darrera actualització: 02.06.2014 | 13:44