Aprovació inicial de l'estudi de modificació de les tarifes de l'abastament d'aigua

Dimecres, 28 de maig de 2014 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament,, en sessió de data 28 de maig de 2014, va adoptar l’acord que es transcriu seguidament:

 Primer.- Aprovar inicialment la memòria i estudi econòmic, presentada per SOREA, per a la determinació de la tarifa de subministrament d’aigua potable a Polinyà, donant conformitat als següents imports:

 a)     Tarifes de subministrament d’aigua

 Quota fixa de servei

 

Ús domèstic

Fins 13 mm                                      2,70 €/mes

De 15 mm                                         3,15  

De 20 mm                                         3,75  

De 25 mm                                         4,10  

De 30 mm                                         4,85  

De més de 30 mm                           6,00  

 Ús domèstic bonificat                               - -

 Ús industrial          

Fins 13 mm                                      12,85 €/mes

De 15 mm                                         13,20  

De 20 mm                                         14,00  

De 25 mm                                         15,10  

De 30 mm                                         16,25  

De 40 mm                                         18,50  

De 50 mm                                         20,00  

De més de 50 mm                           22,00  

 

Preu del subministrament

Ús domèstic general (*)

            Fins a 6 m3/u.c./mes                      0,3490 €/m3

            De 6 a 12 m3/u.c./mes                   0,5850  

            De 12 a 18 m3/u.c./mes                 1,3500  

            Excés de 18 m3/u.c./mes              2,2800  

 Ús domèstic bonificat (**)

            Fins a 6 m3/u.c./mes                      - -        €/m3

            De 6 a 12 m3/u.c./mes                   0,5850  

            De 12 a 18 m3/u.c./mes                 1,3500  

            Excés de 18 m3/u.c./mes              2,2800  

 Ús industrial

            Fins a 50 m3./u.c./trimestre           1,0200 €/m3

            Excés de 50 m3/u.c./trim               2,4720  

 Ús municipal                                              0,3500 €/m3

(Quan superi el 4% dels cabals facturats totals)

 b)     Tarifes per fuites (***)

 Ús domèstic                                                 1,8240 €/m3

 c)     Conservació de comptadors

Ús domèstic

Fins 13 mm                                      0,58 €/mes

De 15 mm                                         0,95  

De 20 mm                                         1,50  

De 25 mm                                         2,00  

De 30 mm                                         2,35  

De més de 30 mm                           4,00  

 Ús domèstic bonificat                               - -

 Ús industrial          

Fins 13 mm                                      1,25 €/mes

De 15 mm                                         1,75  

De 20 mm                                         2,90  

De 25 mm                                         4,10  

De 30 mm                                         5,20  

De 40 mm                                         6,50  

De 50 mm                                         8,85  

De 65 mm                                         10,65 

De 80 mm                                         15,00 

(*) En el cas de les unitats familiars de més de 3 membres, s’augmentarà el límit dels blocs en 3 m3 per cada persona addicional

(**) La tarifa domèstica bonificada serà d’aplicació per a tots aquells abonats que compleixin el requisit de que els ingressos anuals totals de la unitat familiar no excedeixin del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

(***) En els casos de fuites internes, una vegada verificada l’existència d’aquesta, es pren com a referència el màxim consum efectuat al mateix període els darrers 2 anys, i es factura al preu de la tarifa domèstica general, mentre que per a la resta del consum s’aplica la tarifa per fuites.

 Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

Tercer.- Remetre còpia de dita memòria i estudi a la Comissió de Preus de Catalunya, per a l’aprovació per aqueixa entitat. Si l’acord de la Comissió de Preus no modifica en res les tarifes, o transcorregut el període d’exposició pública no s’han presentat reclamacions aquestes s’entendran definitivament aprovades.

 

Darrera actualització: 17.06.2014 | 14:41