Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, del preu públic per la prestació dels serveis d'instal·lacions i activitats esportives municipals

Dimecres, 28 de maig de 2014 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 28 de maig de 2014, ha adoptat l’acord d’aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 13 del Preu públic per la prestació dels serveis d’instal·lacions i activitats esportives municipals, referent a la tarifa de la  piscina descoberta.

 La qual cosa s’exposa al públic per un període de 30 dies, segons estableix l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, durant els quals es podrà examinar l'expedient i formular les reclamacions que s'estimin pertinents.

 Finalitzat el període  d'exposició pública, si no hi ha reclamacions es consideraran com a definitius els acords esmentats, sense necessitat de cap nou acord al respecte.

Darrera actualització: 02.06.2014 | 13:32

Documentació

pdf OF 13
14,45KB