Aprovació inicial de la modificació puntual del PGO per supressió de l'annex 3.1 i modificació de l'annex 3.2

Dimecres, 28 de maig de 2014 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 28 de maig de 2014, va aprovar inicialment l’expedient de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Polinyà per la qual es proposa suprimir l’Annex  3.1 del PGO i de l’Annex 3.2 modificar la referència al derogat Decret 143, i la memòria que forma part del mateix com a document annex.

 De conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, l’expedient se sotmet a informació pública als efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, durant el termini d’un mes a comptar des de l’última publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o a un dels diaris de major divulgació a nivell provincial.

 Els documents es poden examinar a l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Polinyà (Plaça de la Vila, 1, 2ª. Planta)

Darrera actualització: 02.06.2014 | 13:19

Documentació

pdf Memoria
98,31KB