Informació pública del text refós de la modificació puntual del PGO a l'àmbit de la Unitat d'Actuació núm. 8

Dimecres, 28 de maig de 2014 a les 00:00

D’acord amb el previst a l’article 112.1.b)  del Decret 305/2006, el Ple de l’Ajuntament en data 28 de maig de 2014 ha aprovat el Text Refós de la Modificació de l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 8, i sotmetre’l a informació pública, per segona vegada, per un termini d’un mes, mitjançant publicació d’edicte al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,  i en un dels diaris de major divulgació a nivell provincial, atesos els canvis incorporats a la Modificació arran de l’acord de suspensió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 31 d’octubre de 2012, i que es detallen al Text Refós a la Introducció, apartat B. Modificacions derivades de l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme, al qual es detalla l’existència de modificacions en l’àmbit respecte de la vialitat, espais lliures, equipaments, establiment de la densitat d’habitatges i establiment de l’obligació de redactar un Pla de Millora Urbana que desenvolupi les determinacions de l’àmbit.

 En el cas que no es formulin al·legacions en el termini d’informació pública es  trametrà el Text Refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

Darrera actualització: 02.06.2014 | 12:54

Documentació

pdf UA-8
2,3MB