Aprovació inicial del Plec de clàusules administraves generals de contractació de caràcter estàndard aplicable als contractes de serveis, de subministraments, d'obres i instal·lacions, de concessió d'obra pública, a altres contractes administratiu

Dimecres, 28 de maig de 2014 a les 00:00

El Ple municipal, en la sessió ordinària duta a terme el dia 28 de maig de 2014, va aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives generals de contractació aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d'obres i instal·lacions, de concessió d'obra pública, a altres contractes administratius i als privats que tramiti l'Ajuntament de Polinyà, adoptant el plec de caràcter estàndard aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 4 de febrer de 2014 (amb la rectificació d'errors publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 26 de febrer de 2014).

 Amb aquest anunci, s'obre un termini d'informació pública de l'esmentada aprovació, mitjançant inserció en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al diari "El Periódico" i al tauler d'edictes de l'Ajuntament, durant un termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la data de la darrera d'aquestes publicacions. Durant aquest lapse de temps, les persones interessades podran consultar i examinar l'expedient al departament de Secretaria a les oficines municipals, tots els dies feiners, entre les 09.00 i les 14.00 hores, i formular reclamacions, proposar suggeriments i posar de manifest les al·legacions que considerin oportunes al text del nou Plec de clàusules.

 Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'hagi presentat cap al·legació, aquest Plec esdevindrà definitivament aprovat, sense que calgui cap més acte ni acord, i es procedirà a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona mitjançant remissió a la publicació efectuada per la Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 4 de febrer de 2014 i s'inserirà un anunci amb la referència d'aquesta publicació al DOGC. El nou Plec de clàusules no entrarà en vigor fins que hagi transcorregut el termini establert a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i regirà mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

Darrera actualització: 02.06.2014 | 12:41

Documentació

pdf Plec
248,18KB