Suspensió de l'atorgament de llicències per a ús de Centre de culte o religiós

Dimecres, 28 de maig de 2014 a les 00:00

De conformitat amb allò establert a l’article 73 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, es fa públic el següent acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 28 de maig de 2014:

 Suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’obres d’edificació, reforma, rehabilitació de locals comercials, enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos i altres autoritzacions municipals connexes, per destinar-los a l’ús de centre de culte o religiós, o docent-religiós, a les claus 2, 5 i ER, segons el plànol que consta a l’expedient, per tal d’estudiar la possible modificació del Pla General d’ordenació urbana de Polinyà.

 La qual cosa s’exposa al públic durant el termini d’un mes a comptar des de l’última publicació d’aquest edicte.

Darrera actualització: 15.09.2014 | 12:32

Documentació

pdf Plànol
1MB