Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal sobre condicions tècniques dels locals destinats a l'estacionament de vehicles

Dimecres, 26 de març de 2014 a les 00:00
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data  26 de març de 2014, ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal sobre condicions tècniques dels locals destinats a l’estacionament de vehicles.

Als efectes previstos a l'article 178.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’expedient d’aprovació inicial i el text de la modificació de l’ordenança romandran a informació pública durant un període de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte al BOP o al DOGC; perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions o reclamacions que creguin  convenients.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat al·legacions o reclamacions, l’expedient  i l’ordenança s’entendran aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar un acord ulterior.

Darrera actualització: 01.04.2014 | 10:11