Aprovació del Catàleg de camins municipals de Polinyà

Dimecres, 26 de març de 2014 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de març de 2014, va aprovar inicialment el Catàleg de camins municipals de Polinyà, redactat per la Diputació de Barcelona, el qual se sotmet a informació pública per un termini d’un mes a comptar de l'endemà de la publicació en  el BOPB  a l'efecte de presentar possibles al·legacions i suggeriments, en cas de no presentar-se cap el catàleg s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

El que es fa públic perquè se'n prengui coneixement.

En el document adjunt trobareu el llistat de camins municipals. Per consultar tot el text del catàleg adreceu-vos a la Secretaria de l'Ajuntament

Darrera actualització: 31.03.2014 | 14:34