Modificació PGO per regulació d'estacionaments i aparcaments

Dimecres, 26 de març de 2014 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de març de 2014, va aprovar inicialment l’expedient de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Polinyà que regula els estacionaments i aparcaments, i la memòria que forma part del mateix com a document annex.

De conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, l’expedient se sotmet a informació pública als efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, durant el termini d’un mes a comptar des de l’última publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o a un dels diaris de major divulgació a nivell provincial.

Els documents es poden examinar a l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Polinyà (Plaça de la Vila, 1, 2ª. Planta)

Darrera actualització: 01.04.2014 | 11:10