Aprovació inicial del projecte d'ampliació i reforma del cementiri municipal de Polinyà

Dimecres, 9 d'abril de 2014 a les 00:00

Atesa la necessitat de reformar el cementiri municipal per tal de millorar l’accessibilitat de les persones a aquests espai i garantir que el vehicle mortuori pugui accedir a tots els nínxols, així com l’ampliació amb un edifici de nínxols nou adossat a un dels existents per tal de donar compliment a l’article 45 del decret 297/1997, de 25 de novembre, per ampliar la seva capacitat fins a deu anys més.

 Vist el projecte d’ampliació i reforma del cementiri municipal de Polinyà, confeccionat pels Serveis Tècnics Municipals.

 Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’ampliació i reforma del cementiri municipal de Polinyà, confeccionat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 78.726,67 €, essent l’IVA de 16.532,60 €, per un total de 95.259,27 €.

 Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini de 30 dies, a comptar des de la publicació del corresponent anunci. Si durant aquest termini no es presenten al·legacions ni suggeriments s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de cap acord al respecte.

Darrera actualització: 22.04.2014 | 13:42