Juntes de govern

La Junta de Govern està integrada per:

President: l’alcalde, Sr. Javier Silva Pérez

Vocals:

  • 1a Tinent d’alcalde, Ma. Carmen Acosta Sanz
  • 2a Tinent d’alcalde, Felisa Garcia Garcia
  • 3r Tinent d’alcalde, Miguel Fco. Ferré Porras
  • Regidora delegada, Ma. Tania Bravo Garcia

Un representant de cada grup polític podrà assistir  amb veu però sense dret a vot a les sessions de la Junta. 
La Junta de Govern Local farà les sessions setmanalment els dimecres a les 18.30 h, sense perjudici que es puguin fer altres sessions amb caràcter extraordinari, i extraordinari i urgent.