Òrgans de govern

La Llei 7/1985, del 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local estableix els òrgans de govern que han d’existir a un Ajuntament així com les seves competències.

El Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Polinyà , aprovat el 2017, desenvolupa les funcions d’aquests òrgans. Actualment, aquests són els òrgans existents:

De caràcter decisori

De caràcter consultiu

A més, el Ple pot crear comissions informatives per a temes concrets. Aquestes són les existents actualment:

Darrera actualització: 11.08.2018 | 14:01