Concurs-oposició lliure 3 places d'Agent de la Policia Local ( C2 )

És objecte de la present convocatòria la provisió pel sistema de concurs oposició lliure de 3 places d'AGENT DE LA POLICIA LOCAL ( C2 ), enquadrades en el grup d’Administració especial, subgrup de Serveis especials, classe Policia Local, grup C subgrup C2 e incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2017 de l'Ajuntament de Polinyà.

Codi: 1350/2018

Període de presentació de sol·licituds: tancat

Bases

Sol·licitud

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació BOE de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: des del dia 27/06/2018 fins al dia 16/07/2018 (ambdós inclosos)

Document de pagament de taxa

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: des del dia 17/09/2018 fins al dia 28/09/2018 (ambdós inclosos)

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador

Resultats de la 1a - 2a - 3a prova de la fase d'oposició

Realització de la 4a prova


Es convoca a tots els/les aspirants que han superat fins ara el procés per a la realització de la 4a prova el dia 12/11/2018 a les 09.30 del matí al PAS (Polinyà Aigua i Salut) situat al c. Onze de Setembre, 19 


D'acord amb les bases de la convocatòria per a la realització d’aquesta prova els/les aspirants hauran de lliurar al Tribunal un certificat mèdic oficial  en el que es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme, expedit com a màxim 60 dies naturals anteriors a la realització de la prova. La NO presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió automàtica del procés selectiu.

En relació a les aspirants que el dia de la prova estiguin embarassades o que no hagin complert les 16 setmanes des del naixement del fill/a podran realitzar la prova, prèvia presentació el dia de la seva execució d'un certificat mèdic oficial on consti expressament que la realització de les proves d'aptitud física recollides a l'annex 1 no representa cap perill per al seu estat físic i/o de gestació. Aquest certificat serà obligatori i haurà d'estar emès com a màxim fins a 7 dies naturals  abans de la realització de les proves d'aptitud física.

Resultats de la 4a prova

Període de presentació de documentació per a la valoració de la fase de concurs: des del dia 13/11/2018 fins al dia 21/11/2018 (ambdós inclosos)

Per tots els/les aspirants que han superat la 4a prova es comunica que s'obre el període de presentació mitjançant instància al Registre de l'Ajuntament de Polinyà de la documentació acreditativa degudament compulsada per a la valoració de la fase de concurs.

L'horari del Registre presencial de l'Ajuntament de Polinyà és: de dilluns a divendres de 09:00-14:00 i les tardes de dilluns i dimecres de 16:00-19:00

Resultats fase concurs ( revisió d'ofici per part del Tribunal Qualificador )

Es convoca als 6 primers aspirants amb major puntuació per a la realització de la 5a prova

el dia 29/11/2018 a les 09.30 del matí a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya situat a la Ctra. C-17 Barcelona - Ripoll, km. 13,5  08100 Mollet del Vallès.

 Resultats proves psicotècniques

Darrera actualització: 11.12.2018 | 11:17